Disclaimer Iboya Totalhealth Academy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.iboyatotalhealthacademy.nl

Door uw aankoop en door in te loggen op deze website en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

De adviezen op het gebied van beweging, levensstijl, voeding en voedingssupplementen, die voortkomen uit Iboya total health academy, zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen. Indien u een ziekte heeft, dient u dit te overleggen met uw medische zorgverstrekker. De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten. 

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u eraan denkt uw voedingspatroon, levensstijl en/of bewegingsprogramma te wijzigen naar aanleiding van dit advies, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgverstrekker (huisarts of medisch specialist). Met name als u reeds een medische behandeling volgt. 

De Iboya total health academy is effectieve methode om af te slanken en vitaler te worden. Het volgen van deze adviezen zijn altijd op uw eigen verantwoording. 

Deze aankoop van Iboya online health academy is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van IboyaTraining.

IboyaTraining is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, noch voor gevolgschade, gederfde inkomsten, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

De klant is zelf verantwoordelijk om dit programma of workout te beëindigen bij pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid. Restitutie van de aankoop zal in geen enkel geval of situatie plaatsvinden. 

© Auteursrecht van Iboya Triz. Alle rechten voorbehouden. Niets uit Iboya total health academy, protocol, filmpjes, van oefeningen, downloads of opgestuurde tips mag worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrecht hebbende Iboya Triz / IboyaTraining. 

 

Disclaimer
De informatie op deze website Iboya totalhealth Academy wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Iboyatraining sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Copyright
Deze website, inclusief de gepubliceerde informatie, valt onder het auteurs- en databankenrecht vanIboya Training (auteur Iboya Triz). Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Iboyatraining niet toegestaan.